Zapis na Sąd Arbitrażowy

Przykład zapisu na Sąd Arbitrażowy, który Strony mogą zamieścić w umowie:

 

„Wszelkie spory wynikające z niniejszego umowy będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu, zgodnie z Regulaminem tego Sądu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania. Miejscem postępowania arbitrażowego jest Poznań. Językiem postępowania arbitrażowego jest język polski. Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu jest ostateczny i wiążący dla Stron.”

 

Klauzula arbitrażowa – DO POBRANIA

 

 

Przykład umowy o Arbitraż:

 

UMOWA

W SPRAWIE PODDANIA SPORU POD ROZSTRZYGNIĘCIE

SĄDU ARBITRAŻOWEGO

W dniu …………………….. w ……………………… zawarto umowę pomiędzy

……………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez

……………………………………………………………………………………………………

a

……………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez

……………………………………………………………………………………………………

następującej treści:

Strony ustalają, że spór wynikły z Umowy o nr …………. z dnia …………. zawartej pomiędzy …………. …………. a dotyczący …………. (wskazać czego dotyczy spór) zostanie oddany pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu zgodnie z Regulaminem obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania. Językiem postępowania arbitrażowego jest język polski. Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu jest ostateczny i wiążący dla Stron.

Umowa w sprawie arbitrażu – DO POBRANIA