Postępowanie arbitrażowe

1. Sąd może dokonać rozstrzygnięcia danej sprawy wyłącznie na podstawie zgodnego postanowienia stron. Postanowienie takie przyjmuje formę zapisu na sąd. Zapis może być sporządzony w postaci klauzuli, którą przedsiębiorcy umieszczają w zawieranej umowie jako jeden z jej paragrafów lub w odrębnej umowie. Zapis może dotyczyć sporu już istniejącego lub sporów przyszłych. Ważne jest aby z jego treści jednoznacznie wynikało o jaki spór chodzi, pomiędzy jakimi stronami oraz jaki Sąd ma go rozstrzygnąć, w tym wypadku będzie to Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu. Poniżej zamieszczono przykładową klauzulę arbitrażową oraz umowę o arbitraż.

Zapis na Sąd – DO POBRANIA
Umowa o Arbitraż – DO POBRANIA

2. Jeżeli zapis na sąd jest prawidłowy, strona może w dowolnym momencie złożyć pozew. Istotne w całej procedurze jest aby wcześniej, najlepiej już na etapie zapisu na sąd, zapoznać się z Regulaminem Sądu, który decyduje o najważniejszych etapach postępowania.

3. Spór jest rozstrzygany przez Zespół orzekający, który składa się z trzech arbitrów. Strony wybierają po jednym arbitrze, a następnie, tak wskazani arbitrzy wybierają Arbitra przewodniczącego. O ile strony mają swobodę w doborze Arbitrów, to w przypadku Arbitra przewodniczącego, jego wybór musi nastąpić spośród osób wpisanych na listę Stałych Arbitrów prowadzoną przez Sąd.

4.Wyrok Sądu Arbitrażowego ma moc wyroku Sądu powszechnego gdy zostanie stwierdzona przez tenże Sąd jego wykonalność.