O sądzie

Sąd specjalizuje się w rozstrzyganiu spraw o charakterze gospodarczym. Oferta jest kierowana głównie do przedsiębiorców krajowych i zagranicznych. Istnieje także możliwość skorzystania z mediacji prowadzonej przez Sąd.

Strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie spory o prawa majątkowe jak i niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.

Zapis na Sąd Arbitrażowy obejmujący spory z zakresu prawa pracy, może być sporządzony tylko po powstaniu sporu i wymaga zachowania formy pisemnej.

Szczególne istotne jest aby podmioty decydujące się na poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego, zapoznały się wcześniej z Regulaminem Sądu. Regulamin jest podstawowym dokumentem, określającym prawa i obowiązki stron oraz zakres kompetencji Sądu i Arbitrów.
Organami Sądu są: Prezes Sądu, Sekretarz Sądu oraz Rada Arbitrażowa. Spór jest jednak rozstrzygany przez Zespół orzekający. O składzie Zespołu orzekającego decydują strony postępowania.

Istotną rolę w strukturze Sądu, jako organ doradczy, pełni Rada Arbitrażowa składająca się z wysokiej klasy specjalistów. Działalność Rady pozytywnie wpływa na jakość świadczonych przez Sądu usług.

Postępowanie przed Sądem jest zatem szybkim i skutecznym sposobem rozstrzygania sporów gospodarczych.